Телефон за връзка +359 (0)339 62392

                                            ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

 

 

 

Състав на обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“, град Стамболийски

 

 

 

 

Председател: Петя Цанева – представител на родителите

Членове:

1.      Пенка Богданова – Началник на образованието на община Стамболийски

2.      Сийка Петрова – представител на родителите

3.      Татяна Маринова - представител на родителите

4.      Наталия Велева  -  представител на родителите

5.      Александър Янков - представител на родителите – резервен член

6.      Виолета Драганова - представител на родителите – резервен член

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

Ул. „Марица” №132, тел:0339/6 23 92, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ

ОУ“ХРИСТО БОТЕВ“ – СТАМБОЛИЙСКИ

 

Общественият съвет на ОУ“Христо Ботев“– гр. Стамболийски, е орган за

подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на неговото

управление. Той е учреден през 2019/2020 учебна г. във връзка с Правилника за

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към

училищата, издаден от Министерство на образованието и науката.

След първоначалния избор на членове и последвала смяна на двама от

постоянните и резервните представители

Общественият съвет ОУ“Христо Ботев“– гр. Стамболийски  към 02 септември  2019

година е в следния състав:

Председател: Петя Цанева – представител на родителите

Членове:

1.      Пенка Богданова – Началник на образованието на община Стамболийски

2.      Сийка Петрова – представител на родителите

3.      Татяна Маринова - представител на родителите

4.      Наталия Велева  -  представител на родителите

5.      Александър Янков - представител на родителите – резервен член

6.      Виолета Драганова - представител на родителите – резервен член

 

През учебната 2019-2020 6 година Общественият съвет се събра и заседава

шест пъти.

 

На първото заседание, което се проведе на 13.12.2020 година .На това заседание, което се проведе в деня на учредяването, Общественият съвет избра за председател Петя Цанева, а за протоколчик Сийка Петрова.

 

Общественият съвет (ОС) се събра за втори път на 28 февруари 2020 г. за приемане на отчета за движението на средствата от делегирания бюджет за четвъртото тримесечие на  2019 година и даване на становище за избора и вида на закуската за учениците от ПГ, 1-4 клас. ОС се се запозна и даде положително становище за разпределението на средствата от Бюджета на училището за 2020 година.

Следващото заседание се проведе на 20.03.2020 година, на коета ОС съгласува училищния план-прием за учебната 2020-2021 г. Съгласува избора на познавателни книжки, учебници и учебни комплектиза безвъзмездно ползване за учебната 2020-2021 година  за ПГ-5, ПГ-6, 1, 2, 5 и 6 клас.

На заседанието си на 08.05.2020 година  ОС се запозна с отчета за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2020 година.

На заседанието си на 05.07.2020 година  ОС се запозна с отчета за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2020 година.

На заседанието на 02.09.2020 година се заседава по следния дневен ред:

1.      Съгласуване на училищните учебни планове на I клас за учебната 2020/2021 г.;

2.      Съгласуване на училищните учебни планове на II клас за учебната 2020/2021 г;

3.      Съгласуване на училищните учебни планове на III а клас за учебната 2020/2021 г;

4.      Съгласуване на училищните учебни планове на IV а клас за учебната 2020/2021 г;

5.      Съгласуване на училищните учебни планове на IV б клас за учебната 2020/2021 г;

6.      Съгласуване на училищните учебни планове на V клас за учебната 2020/2021 г;

7.      Съгласуване на училищните учебни планове на VI клас за учебната 2020/2021 г;

8.      Съгласуване на училищните учебни планове на VII клас за учебната 2020/2021 г;

9.      Приемане/съгласуване на Етичния кодекс на училището за учебната 2020/2021 г ;

10.  Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020/2021 г

11.  Представяне на Отчет за дейността на ОС за учебната 2019/2020 година.

12.  Приемане на годишен отчет на директора за изпълнение на Стратегия за развитие на училището за учебната 2019/2020 г.

13.Даде своето одобрение за участие на училището в НП «Иновации в действие»

 

Освен постоянните и резервни членове на Обществения съвет, на всички

заседания присъстваха директорът на ОУ“Христо Ботев“– гр. Стамболийски .

02.09.2020 г.

 

Стамболийски

 

Предстоящи събития

Нашата гордост